Modeliranje hidrodinamike mora

slika Kao važan čimbenik o kojem ovise okolišni uvjeti i sigurnost na moru, hidrodinamiku mora analizira se u vrijeme planiranja gradnje objekata u morskom okolišu, utjecaja zahvata na okoliš, kod odabira lokacija za praćenje kvalitete mora, u izučavanju morskog ekosustava i atmosfere, pri strateškom planiranju u priobalnom prostoru, u interventnim planovima i akcijama, itd. Analiza hidrodinamike mora u prirodnim uvjetima i u uvjetima planiranih aktivnosti pomaže nam u odabiru najpovoljnijih varijanti i lokacija za pojedinu vrstu zahvata, koje neće ugroziti sigurnost objekata i ljudi, te zdravlje ekosustava kroz razdoblje svojeg postojanja i duže (princip održivog razvoja).

Gekom d.o.o. nudi usluge modeliranja hidrodinamike mora koje uključuju:

Odabir modela i metoda ovisi o konkretnom problemu i obuhvatu zahvata (na lokalnoj i regionalnoj skali, cijeli Jadran), o čemu brinu naši stručnjaci.

slika slika slika slika slika