Hidrološke analize

slika Obrada i analiza hidroloških podataka te izrada modela za hidrološke analize i predviđanja imaju cilj optimalnog upravljanja javnim vodnim dobrom pogotovo u ekstremnim slučajevima poput pojava poplava, suša, incidentnih onečišćenja, te havarija na značajnim objektima. Rekonstrukcije vodotoka i vodnih tijela, izgradnja malih i velikih hidroelektrana, ribogojilišta te upravljanje vodotocima, slivovima, akumulacijama i crpilištima zakonski iziskuju hidrološku procjenu.

Gekom ove usluge hidroloških analiza uključuju:

slika slika slika slika slika